top of page

מודל עבודה של שתי מיילדות

על מנת להגביר את רמת הבטיחות בלידה, אני פועלת על פי מודל אירופאי של עבודה בזוג - תמיד תתלווה אלי מיילדת מנוסה נוספת, בדרך כלל שותפתי הקבועה לעבודה, טובה קרני. במידה וטובה אינה יכולה להגיע, תצטרף מיילדת אחרת. המיילדת הנוספת מגיעה בשלב הלידה הפעילה, ונוכחת עד כשעתיים אחרי הלידה.


מודל זה מאפשר תפקוד יעיל יותר במצבי חירום, חשיבה משותפת ושותפות בקבלת החלטות.

מיילדת בית - הכנה ללידה  ​050-8345176

תמי דורון - מיילדת בית והכנה ללידה

bottom of page